Regulamin „Randka SMS”

Regulamin „Randka SMS”

Regulamin ramowy serwisów „Randka SMS”

1. Organizatorem serwisu Randka jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,- złotych.

2. Uczestnictwo w serwisie Randka jest dobrowolne. Użytkownikiem serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

3. Uczestnictwo w serwisie Randka polega na jednokrotnym przesłaniu przez Użytkownika wiadomości tekstowej rozpoczynającej się od prefiksu identyfikującego podmiot reklamujący (np. Kasia, Sabina itd.) pod numer 71866 (opłata za SMS 1,23zł z VAT) lub numer 72806, 72826, 72866, 72888, 72856, 72906, 72916, 72926, 72976 (opłata za SMS 2,46zł z VAT) albo pod numer 73806, 73976 (opłata za SMS 3,69zł z VAT) oraz numery 74850, 74926 (opłata za SMS 4,92 zł z VAT) i otrzymaniu przez Użytkownika bezpłatnej wiadomości tekstowej o treści zależnej od tematyki danego Serwisu.

4. Dla nowych uczestników Serwisu istnieje również możliwość jednokrotnego wysłania przez Użytkownika darmowego SMS na numer 8091 o treści „OFERTA” (bądź innej treści wskazanej w reklamie produktu).

Po otrzymaniu ww. SMS Organizator odsyła zwrotnie (bez dodatkowych opłat) SMS-y z ofertami towarzyskimi z numeru SMS, na którym realizowana jest dana usługa, w ilości:

– dla Użytkowników sieci Orange: 3 (trzy) anonse.

W tym wypadku Użytkownik otrzyma dodatkowo 1 darmową wiadomość SMS z informacją o możliwości wyrażenia zgody na otrzymywanie w przyszłości SMS-ów o podobnych serwisach realizowanych przez Organizatora. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie tego typu darmowych informacji, należy wysłać wiadomość SMS o treści ZGODA (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer sms 8091. Aby zrezygnować z otrzymywania ww. informacji, Użytkownik może w dowolnym momencie wysłać SMS o treści STOP (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer 8091.

– dla Użytkowników pozostałych sieci (Plus GSM, T-Mobile, Play): 5 (pięć) anonsów.

W tym wypadku Użytkownik otrzyma dodatkowo 1 darmową wiadomość SMS z informacją o możliwości wyrażenia zgody na otrzymywanie w przyszłości SMS-ów o podobnych serwisach realizowanych przez Organizatora. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie tego typu darmowych informacji, należy wysłać wiadomość SMS o treści ZGODA (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer sms 8091. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji, Użytkownik może w dowolnym momencie wysłać SMS o treści STOP (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer 8091.

5. Wysłanie przez Użytkownika jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 3 lub 4, ze skutkiem tam opisanym, wyczerpuje przedmiot usługi. Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej (nowej) korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone w ust. 3 powyżej, z tą jednak różnicą, że dalsza korespondencja nie wymaga już podawania przez Użytkownika oznaczenia prefix, gdyż system teleinformatyczny Organizatora automatycznie rozpoznaje nowe SMS-y Użytkownika i przypisuje je do pierwotnie wybranego Serwisu. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Użytkownika do wpisania w treści SMS prefixu innego Serwisu, jeśli ma on ochotę na zmianę Serwisu z jakiego chce w danej chwili skorzystać. W konsekwencji, jeśli Użytkownik prześle komunikat z innym prefiksem oznacza to, iż jego komunikat będzie kierowany do innego Serwisu.

6. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

7. Organizator Serwisu nie odpowiada za treści przesyłane w komunikatach SMS przez Użytkowników (Uczestników) Serwisu między tymi Uczestnikami. Organizator Serwisu nie ma wpływu na przebieg rozmów (komunikacji) i ewentualne spotkania lub inne ustalenia Uczestników serwisu Randka. Uczestnik Serwisu nie może domagać się od Organizatora nawiązania rzeczywistego kontaktu z osobą prowadzącą rozmowę (komunikację) w ramach serwisu Randka.

8. Organizator serwisu Randka zastrzega sobie możliwość kodowania SMS-ów, które zwierają numery telefonów oraz informacje identyfikujące Uczestników np. adres, dane osobowe (poza imieniem).

9. Komunikaty (informacje) otrzymywane przez Uczestnika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat, mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie mogą zatem być uznawane za wiążące deklaracje lub oświadczenia ich nadawców.

10. W Serwisie można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych. Dostarczanie przez Uczestników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

11. Serwis Randka jest dostępny 24 godziny na dobę.

12. Usługa Randka jest dostępna dla abonentów wszystkich sieci komórkowych Orange, T-Mobile, Plus, PLAY. Uczestnikami Serwisu mogą być również pracownicy Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

13. Dokumentacja dotycząca serwisu Randka przechowywana będzie w siedzibie Organizatora.

14. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Randka powinny być kierowane w formie pisemnej do Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z dopiskiem „Randka”.

15. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

16. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach Gazety TV Polsat.

17. Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

© 2020 Sex Ogłoszenia